Regulamin korzystania z pól do Mini Golfa

Regulamin pola do Mini Golfa

Definicje :

 • Gracz – nasz klient korzystający z pola do Mini Golfa
 • Użyczający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie ul. Sportowa 41.

Regulamin :

 1. Pola do mini golfa czynne są w godzinach od 8:00 do zmierzchu.
 2. Pola przeznaczone są dla dzieci od lat 3, dzieci do 12 lat powinny znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
 3. Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają opiekunowie.
 4. Gracz zobowiązany jest zgłosić się do Użyczającego w celu wypożyczenia sprzętu do gry, musi posiadać i okazać dowód osobisty, legitymację szkolną w celu potwierdzenia tożsamości.
 5. Jedna osoba uprawniona jest do wypożyczenia maksymalnie- 6 kijów oraz 6 piłek.
 6. Sprzęt wypożycza się na okres maksymalnie 2 godzin.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia sprzętu Gracz zobowiązuje się pokryć koszty zakupu w formie gotówkowej zgodnie z cennikiem. Za szkody dzieci odpowiadają opiekunowie.
 8. Zabrania się: gry po spożyciu alkoholu lub innych środkach odurzających, palenia papierosów, picia alkoholu, śmiecenia, wchodzenia na elementy inne niż chodnik i sztuczna trawa.
 9. Użyczający w przypadku korzystania ze sprzętu w sposób nieodpowiedni, może odmówić Graczowi dalszego korzystania z Mini Golfa- opłata  w tym przypadku nie podlega zwrotowi.
 10. Gracz nie może udostępniać kompletu do gry osobom trzecim.
 11. Gracz ponosi całkowitą odpowiedzialność (prawną i finansową) za urazy swoje i osób trzecich.
 12. Gracz ponosi także pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku niedostosowania się do zaleceń Użyczającego i nieodpowiedniego korzystania z pól do Mini Golfa.
 13. Gracz zobowiązuje się przestrzegać ogólnego regulaminu Użyczającego.
 14. Użyczający ma prawo usunąć Gracza z pola Mini Golfa nieprzestrzegającego niniejszego regulaminu.


Content | Menu | Access panel