RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie, adres kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, Sportowa 41, 87-500 Rypin.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: odo@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
 • podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz                  zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym                    zasobie archiwalnym i archiwach, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie                        instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów            zakładowych.

     6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują                     Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

     Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w             dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed           jej  cofnięciem.

     7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych                           Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

     8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Administratora danych, przy           czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

     9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

– Zamówienia publiczne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)

– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, adres kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, Sportowa 41, 87-500 Rypin.
 2. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez

email: odo@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, stosownie do ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych oraz innych obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych

mogą być:

 • podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
 • zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują

Pani/Panu następujące prawa:

 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych
 • przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być
 • usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie
 • dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
 • przepisów prawa.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej

zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 1. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest warunkiem

zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji zadań przez

Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie – wypożyczenie sprzętu sportowego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO) – zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, adres kontaktowy: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rypinie, ul. Sportowa 41, 87-500 Rypin.

 

 1. Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych Michała Daczko, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: odo@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji umowy wypożyczenia sprzętu sportowego, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty ściśle współpracujące z administratorem danych w ramach realizacji i wykonania umowy najmu sprzętu sportowego (1. podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 2. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych).

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego w pkt 3. Dane osobowe będą usunięte w ciągu 7 dni po zrealizowaniu wyżej wymienionego celu.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 • dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

 

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 

 1. Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest całkowicie dobrowolne, jednakże w przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma możliwości wypożyczenia sprzętu sportowego.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

 Content | Menu | Access panel